Plangeschiedenis

 

Tijd Event / Nota / Wet / Plan / Rapport Ideeën voor SB/MW
1889 Begin Arnhemsche Stoom-sleephelling

 

1908 Betuwsch Stoomtrammaat-schappij

 

1935 ‘Opening Rijnbrug schipbrug wordt definitief weggevaren

bouw Malburgen aanleg Groene Rivier’ (Lavooij)

Jaren 50 Aanleg IJssellinie in MW
Jaren 60 Steenfabrieken en boer actief
Jaren 70 Steenfabrieken en boer actief
1977 Nelson Mandela brug (toen nog Roermondsbrug) wordt in gebruik genomen. (bron)
1979 Sluiting ASMVerkoop terreinen aan Brederode (bouwbedrijf en ontwikkelaar) (Lavooij)
1980
1981
1982
1983 ‘Het eerste plan voor Stadsblokken (ASM terrein)

Van Hezik Partners (VHP) in opdracht van Breevast (dochter Bredero’s Bouwbedrijf)

Gemeentelijke randvoorwaarden (1980)

 

Samenwerking met Dienst Stedebouw Arnhem’ (Lavooij)

‘1100 tot 1300 woningen

Bouwbedrijf Bredero in problemen vanwege de bouwcrisis, plan verzandt’ (Lavooij)

1984 Structuurplan Arnhem
1985
1986 Sluiting laatste steenfabriek
1987 Arnhem meldt Stadsblokken en Meinerswijk aan voor realisatie

Meinerswijk wordt natuurpark, NB alleen op terreinen in bezit van gemeente en SBB

 

1987 Eerste plan voor natuurbouw Meinerswijk

1987 Plan Ooievaar wint EO Wijers prijsvraag

idee voor natuurbouw in de uiterwaarden, meer waterafvoer bij hoog water bekostiging uit opbrengsten klei, zand en grind eerste resultaat Ooijpolder Nijmegen’ (Lavooij)

 

1987 OMA Project Rijnoevers OMA

Kees Christiaanse

SB: Torenflats
1988 OMA ‘derde plan voor Stadsblokken

Rem Koolhaas in opdracht van PPS Rijnoevers (AM, Bruil, Heidemij, gemeente Arnhem)

impressies Koolhaas vallen verkeerd bij Van Meurs

plan (feitelijk eerste benadering) geruisloos verdwenen’

 

1988

Tweede plan voor Stadsblokken

 

Europan prijsvraag, architecten Salman en Köther winnen met een plan voor Stadsblokken

vormen van hoogbouw

stadsbalkon richting Arnhem’ (Lavooij)

 

1988 Project Rijnoevers Arnhem: publiek-private samenwerking (Gemeente Arnhem) (Heidemij Adviesbureau, 1988)

 

‘1988 vierde ‘plan’ voor Rijnoevers Opdrachtgever PPS Rijnoevers Rudolf Das als illustrator’ Lavooij:

‘Futuristische verbeelding van wat verder vooral een rekenexcercitie was Realisatie Rijnkade Bakker en Bleeker, bebouwing Rijnkade bij Sabelspoort en Vosdijk’ (Lavooij)

 

SB:

1000 woningen, 10.000 m2

kantoor gebouwen, 7500 m2

Omniversum, Winkels, Horeca

 

MW:

240 appartementen

30 st laagbouw

80 eenheden Hotel/Restaurant

1990 Arnhems Heerlijkheid. Uiterwaardpark Meinerswijk

(Bureau Stroming, 1990) In opdracht van de Gemeente Arnhem.

Meinerswijk wordt een natuurgebied met een vrij toegankelijk gedeelte waar gewandeld en gefietst kan   worden.

Een   natuurgebied vrijwel zonder hekken!

Elementen die verwijzen naar een ander landschapsgebruik en af breuk doen aan de bovengenoemde eenheid (b.v. crossterrein of het prikkeldraad dat hoort bij het landbouwkundig patroon) worden zoveel mogelijk verwijderd.

 

creëren van glooiende oeverzones op het niveau de meest voorkomende waterstanden en het gericht isoleren, of juist   openmaken van bepaalde plassen   met het oog op rivier dynamiek en kwel

 

Extensieve begrazing

Twee doorgaande fietsroutes

 

In   afwachting van verder onderzoek naar de aard van het gestorte materiaal worden geen graafwerkzaamheden in of nabij voormalige vuil stortplaatsen in het gebied gepland integendeel, daar waar de afdeklaag te dun wordt geacht, zal extra grond worden toegevoegd.

 

Het   kasteelterrein wordt weer herkenbaar gemaakt door het herstel van de grachten, aanvulling van het eertijds afgegraven westelijke gedeelte en het aangeven van de contouren met bomen. Bij voorkeur dienen hier fruitbomen geplant te worden

vormgeving van de nieuw te bouwen stadswijk op het fabrieksterrein

 

Bebouwing op dat vroegere industrieterrein in het hartje van de stad moet op de eerste plaats het stedelijk karakter van Arnhem centrum versterken.

 

Daarom wordt voorgesteld om zowel de ‘zomer- rivier’ als de (groene)’winterrivier’ tussen verstedelijkte   boulevards door te la-

 

Voorgesteld wordt om het gebouwencomplex van dc steenfabriek Elden te bewaren als belangrijkste element van   het steerovenlandschap. (Bureau Stroming, 1990)

 

Dit plan is grotendeels uitgevoerd:

 

Afrasteringen en toegangspoortjes zijn geplaatst

Dammen in het centrale deel zijn doorgestoken waardoor de plassen onderling met elkaar verbonden raakte.

De harde rivieroever bij het steenfabriek terrein van de Gallantijnse Waard is flauw gemaakt en voorzien van nieuwe kribben.

De Meginhardweg is afgesloten met een slagboom om zwem-parkeren bij De plas van Bruil tegen te gaan.

De ruigte tussen de Meginhardweg, de Bosput en Meginhardput wordt niet begraasd; delen worden in de winter gemaaid.

De Steenfabriek is opgeknapt

De zuidelijke ringdijk van het steenfabriekterrein bij de Kwelpoel is afgegraven

Een deel van de afvalstortplaatsen is afgedekt

Een stroombaan in het verlengde van de Groene Rivier is open gekapt (totaal   ca. 7 ha wilgenopslag). Dit om een berekende opstuwing van 1,4 cm ongedaan te maken.

Er is een fietspad aangelegd aan de zuid- en oostkant van het gebied.

Fietspaden aangelegd

Houten kijkhuis gebouwd

Loodsen en gebouwen van de Gallantijse steenfabriek zijn geloopt

Metalen kijkhuis gebouwd

Natuurlijke begrazing

Planten, bosjes en bomen zijn gegroeid

Sommige vuilstorten zijn aan de zijkanten afgedekt met klei om oppervlaktewatercontact met het huisvuil af te stoppen.

Tussenrasters zijn verwijderd

Veldsalie en Kleine ratelaar zijn uitgezaaid

Woningen zijn voorzien van nieuwe kades en coupures

(Kurstjens & Peters, 2011)

1991
1992 Hans Vehuizen Tippelroute Een tippelroute aan penisvormige afslag van de John Frost brug
1992 ‘Gemeentelijke nota Stadsbeeld

Arnhem’

Archiefnummer: 3014
Inventarisnummer: 43

Het zuidelijk van de Rijn gelegen gebied Stadsblokken wordt bebouwd. Het gebied Stadsblokken en de noordelijke rand van Malburgen zijn (onder “globale visie/synthese”) aangemerkt als een zuidelijk van de Rijn te ontwikkelen onderdeel van het “Centrum aan de Rijn”. (Gemeente Arnhem, 2001a)
1993 Hoog water
1994 Lavooij: ‘1990 1994 Stadsbeeldstudie Dienst Stedebouw Arnhem/Dienst Stadsontwikkeling ‘ Opdrachtgever gemeente Arnhem

Getekende uitleg van het Structuurplan

Plannen voor bebouwing Meinerswijk (tweede plan) en Stadsblokken (vijfde plan)

1995 Hoog water
1995? VINEX- convenant Realisatie van de VINEX-wijk (900 woningen)

(De Gelderlander, 1995b)

2000 duurdere koopwoningen (De Gelderlander, 1997 )

1600 woningen? (Nijland, 2005)

1995 Toerisme in Arnhem. Samen kiezen voor toeristische

ontwikkeling

1996 Nota Ruimte voor Rivieren Ruimte voor de Rivier

Niet bouwen in uiterwaarden.

1996 PKB Ruimte voor de rivier

 

Verbiedt niet water gebonden activiteiten in winterbed nee, tenzij Voorlopig einde van de plannen (Lavooij)
1997 Convenant

Duurzaam

Bouwen

1997 Volkshuisvestingsplan Arnhem

1998-2003

1998 Gem Arnhem krijgt dertig miljoen gulden als compensatie voor het schrappen van de woningbouwlocatie SBMW in het winterbed van de Rijn.’ GL
1998? Volkshuisvestingsplan Arnhem 1998-2003

 

1998 Nota De omsingeling doorbroken 2
1998 Arnhem op weg naar 2015
1999 Paradijsplan Sjoerd Soeters

 

‘Beperkt zich tot zuidoostelijke binnenstad

Stadsbalkon naar de rivier’ (Lavooij)

 

2000 Publiekscampagne ‘Nederland leeft met water’
2001 Structuurplan 2010

(Gemeente Arnhem, 2001b)

Bebouwing op/bij de Mandelabrug

Verbetering van de relatie tussen het centrum en het rivierenlandschap

Een ecologische verbindingszone tussen Bakenhof en Meinerswijk.

Parkfuncties op Stadsblokken en Meinerswijk

Recreatieve knooppunt op Stadsblokken

(Gemeente Arnhem, 2001b)

2001 Politiek enthousiast over plan Arnhem-Malburgeneiland

(De Gelderlander, 22 november 2001)

Het Arnhems architectenbureau VDVDV werkte een plan voor de bebouwing van de Nelson Mandelabrug verder uit. Nu heet het Arnhem aan de Rijn. De politiek is er enthousiast over en roemt de creativiteit. De Arnhemse politiek heeft het plan Arnhem aan de Rijn met enthousiasme begroet. Hoewel woordvoerders van de meeste fracties er nog maar oppervlakkig kennis van hebben genomen, willen ze over de hele linie dat het stedenbouwkundig idee om heel Malburgen te omgeven met twee nieuwe rivierarmen en veel bebouwing toe te voegen aan dit gebied spoedig onderwerp van discussie wordt. Wethouder Lenferink van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening zei een dezer dagen dat Arnhem aan de Rijn eigenlijk net te laat het daglicht had gezien.
2002-2010 Rijnboogplan ‘Integratie Stationsplannen met plannen voor verbetering van de zuidelijke binnenstad

Relatie binnenstad-Rijn

Relatie station binnenstad

Geen uitspraken over Stadsblokken of Meinerswijk’ (Lavooij)

 

2002 Alternatief voor het Rijnboogplan door Architectenbureau Derksen en Bongers uit Arnhem met ook voorstellen voor het ASM-terrein en de rand van Arnhem Zuid. (10 november gepresenteerd in Gelderlander)
2003? Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)
2004 Inventarisatie potentiële locaties proef-terpen van baggerspecie. (Rademakers, 2004) Proef-terpen van baggerspecie

Start van ontwikkelingsambitie Arnhem: permanent stadspark met evenementen én stedelijke functies.

Arnhem zet thans in realisatie “ringpark” met rond stadsblokken ruimte voor experimenteel bouwen, musea, horeca,

watersportgebied (fors).

Initiatief voor vestiging strandtent (2005, gemeente

enthousiast) in semi-permanente bebouwing.

(Rademakers, 2004)

2004 Groenplan Arnhem

2004 – 2007 / 2015

(Gemeente Arnhem, 2011b)

Realisering van een nieuw park in Stadsblokken en een deel van Meinerswijk.

recreatief gebied

verruiming van de bergings- en afvoerfunctie van de rivier en een versterking van de natuurfunctie.

Een eventuele Floriade in 2012

2004 www.kuiper.nl/index.php?section=Projects&id=248

 

 

Meinerswijk

Nederland, Arnhem

De opdracht bestond uit een onderzoek naar de mogelijkheden voor rivierverruiming in het gebied Meinerswijk / Stadsblokken in samenhang met de plannen van de gemeente Arnhem voor een stadspark. Na een analyse van het gebied zijn er diverse scenario’s ontwikkeld.

 

2004 De planomorfologie van Stadsblokken Afstudeer scriptie

(Nolden & Zuijderwijk, 2004)

Nieuwe Haven

Waterwoningen

2004 H+N+S Landschapsarchitecen

(H+N+S Landschapsarchitecten, 2005)

Floriade 2012 (ontwerp HNS)

(H+N+S Landschapsarchitecten, 2005)

??? KAN IK NIET VINDEN Bouw 300 woningen op Stadsblokken (Breevast)
Arnhem zet streep door Floriade

(De Gelderlander, 2004a)

Afstudeerscriptie ReSYMBIOSE

(De Wit, )

Seizoensgebonden stedenbouw
(Ideeenfabriek the Building, 2004) Een mooi stadspark op Stadsblokken

Van Arnhems mooiste niemandsland tot iemandsland’ (Alterra)

Watertaxi’s (Jan Vaessen, directeur van het Nederlands Openluchtmuseum)

Mensenpark’ waar ‘autarkie’ en ‘sekretie’ heersen (Ton Verstegen)

Huize Aphrodite (Ton Verstegen)

Een zomercamping en een ijsbaan

Jachthaven, woningbouw en stadscamping. (Pro Arnhem)

(De Gelderlander, 2004b)
2005 SB/MW krijgt EMAB-status (Experimenteren met aangepast bouwen) /koploperstatus
Stadsregio Arnhem-Nijmegen Regionaal Plan 2005-2020

(Kan-Gemeenten & Provincie Gelderland, 2005)

functiecombinaties van wonen, werken en voorzieningen

aangepast bouwen in en met de rivier.

functiecombinaties van water met natuur, recreatie, wonen en cultuurhistorie

“Wijst Stadsblokken Meinerswijk aan als een kansrijk gebied voor stedelijk wonen. “ (Lavooij)

 

 

 

2005 Tussenrapportage Structuurplan Arnhem 2010 (Gemeente Arnhem, 2006) waterstandsverlagende maatregel

De hogere gronden zijn geschikt voor grotere (meer stedelijke) transformaties (Stadsblokken/Steenfabriek Meinerswijk en Steenfabriek Elden).

Betere ontsluiting via pontjes/bruggen.

Stadsblokken als 21ste eeuws stadspark met rivierdynamiek als thema/identiteit

Steenfabriek Elden: bezoekerscentrum/dependance Watermuseum

Maak Groene Rivier Blauw en aantakken aan de Nederrijn(nevengeul)

Alternatieve woonbootlocaties in zuidoosthoek Meinerswijk,

Hondsbroeksche Pleij en Schuytgraaf

Rode elementen: Drijvende stad; Bouwen aan/op de getrapt verbrede

dijk mogelijk. Bijkomend voordeel: tegenwicht tegen kwel.

Grootste deel rivierzone ontwikkeling Ruimte voor de Rivier en EHS (functiecombinatie water en natuur).

wonen op de locatie steenfabriek Meinerswijk (80 woningen/100 appartementen met locatie museum) en recreatie in Stadsblokken.

Ontwerp schiereilanden met elk eigen thema, verbonden door boulevard en bruggen.

Meer mogelijkheden voor watersport (o.m. jachthaven) creëren (Stadsblokken/Meinerswijk Noord/Groene Rivier/Gat van Bruil);

Stadsblokken/Meinerswijk Noord zou zich meer als thematisch stadspark

(waterdynamiek/watersport) met stedelijke toeristisch recreatieve elementen kunnen ontwikkelen.

2005 (ca) Plan voor Meinerswijk “Peter Wilson en Gerard van Ede in opdracht van J. de Graaf op dat moment eigenaar van grote delen van Meinerswijk

Wonen in en op rivierduinen

Minimale hoogte-accenten” (Lavooij)

 

2005 (Makan.Nl, 2005) Hotel/ annex restaurant. Een spraakmakend gebouw, half in het water, die dezelfde allure moet krijgen als Hotel New York in Rotterdam.

Een veerpont

Een nieuw museum voor moderne kunst

Een ondergrondse parkeergarage, een megabioscoop (pathé)

Een evenemententerrein gesitueerd in het talud van de Nelson Mandelabrug.

Een bunker-achtig complex verschijnt op het centrale gedeelte van stadsblokken, met daarin ateliers,  werkplaatsen en enkele woningen. Dit centrale gedeelte blijft enigszins haar alternatieveen culturele karakter houden.

De woonboten uit de haven van Coers en de ASM haven krijgen een plek in het plan.

(Makan.Nl, 2005)

2005 Plan Project ontwikkelaar Van der Graaf

(De Gelderlander, 2005)

Een oosterse markt, een bric-a-bracmarkt, een versmarkt

(De Gelderlander, 2005) vele jaren eerder

2005? EROASE op STADSBLOKKEN

Martin Hol

http://members.chello.nl/m.hol6/Academie/paginas/stadsblokken.html

(Hol, 2005)

Stadsblokken moet HOT worden, dat was het uitgangspunt.

Overdag functioneert het grotendeels als theehuis/cafe/promenadedek

‘s avonds als “Red Light District”.

Een vernieuwende vorm van prostitutie is toegepast, namelijk de drive-in met videoschermen.

De “klant” kan met zijn auto vanaf de Mandelabrug een afslaf nemen en de drive-in op draaien, hier kan hij /zij met behulp van Live-videobeelden een keuze maken.

Parenclub

dark-room

erotisch restaurant

erotisch theater

stripclub, cafe/bar

theehuis

promenadedek.

2005 Stadsblokken Hillside

(Topos)

 

2006

2005?

Houtskoolschets Centraal Park Arnhem: woningbouw, horeca, winkels

(H+N+S Landschapsarchitecten, 2007)

een evenemententerrein

een aantrekkelijke haven

openbaar stadsgolfterrein

300 nieuwe dijkwoningen

(H+N+S Landschapsarchitecten, 2007)

Phanos koopt groot deel van de gronden in SB/MW “Gronden van Breevast, via C. Sluyter, via J. de Graaf naar Phanos

Phanos koopt met instemming gemeente nog enige restterreinen” (Lavooij)

Planologische Kernbeslissing Ruimte voor de Rivier
Ontwikkelingsplan Centrale Ontwikkelingszone Arnhem

Ministerie Van Vrom, 2008

Verbinden van de relatie van de stad met de rivier: Rijnboog en “Ruimte voor de Rivier-project” Stadsblokken-Meinerswijk

Experiment met aangepast bouwen. (Ministerie Van Vrom, 2008)

2006 Plannen Phanos Natuur, park en watervilla’s in Meinerswijk’ (Idee van Phanos). Enkele honderden huizen (De Gelderlander, 2006)
Plannen Phanos Duizend tot 1500 woningen (Idee van Phanos) (Het Financieele Dagblad, 2006)
Zienswijze ontwerp regionaal plan KAN
2007 ??? Het ‘groene hart van Arnhem plan door de Initiatiefgroep Stadsblokken/Meinerswijk
Bouwen aan Nieuwe Rivieren. Innovatie Netwerk

(Braakhekke, Litjens, Winden, Berkum, & Hillebrand, 2007)

Ontwikkeling van een nieuwe stadswijk

De stad krijgt een blauwe as die niet alleen bestaat uit de huidige rivier maar ook uit een nieuwe loop, geflankeerd

300 hectare vrij toegankelijke riviernatuur.

ruimte voor de afvoer

een robuust park met riviernatuur, als aanvulling

het Stadsblokkeneiland wordt uitsluitend thematisch bebouwd ten behoeve van publieke doeleinden, zodat het gebied als openbaar groen stadseiland met passende evenementen kan functioneren.

de bestaande bebouwing op de Praets en ’t Heuveltje wordt op een organische manier ingepast en versterkt met een beperkt aantal nieuwe woonkavels en een jachthaven

er wordt rond de voormalige steenfabriek Meijnerswijk een nieuwe rivierloop aangelegd zodat er een eiland ontstaat met appartementen, rivierwoningen en woonschepen.

rivieroevers zachter worden gemaakt

Bouw 504 woningen (Braakhekke et al., 2007)

2008 Denkrichtingen uit de samenleving (negen denkrichtingen als uitkomst participatie proces)
Werkboek cultuurhistorie (M a R C Erfgoed Adviseurs, 2008) Romeinse grens leesbaar en beleefbaar maken
Een groot waterpark. (Plan van burgers)
Stadsblokken-Meinerswijk: natuur in het hart
Het Eilandconcept (Phanos)

(Phanos N.V., 2008)

“Lanceert zeer stedelijk plan voor een Ile da la Cité in Arnhem

Plan van Krier.Kohl” (Lavooij)

Ruimte voor de natuur

Ruimte voor de Rivier

IJssellinie inpassen in natuurlijke omgeving

Recreatie

Limes zichtbaar maken

Herbestemming steenfabriek Elden

Romeins Castellum zichtbaar maken

Herbouw ’t Huys Meinerswijk

Stadsboulevard

Gezellige stedelijke kern

Horeca aan de haven

Woningen met uitzicht over natuurgebied

Mogelijke ligplaats woonboten

Phanos N.V., 2008

2008-2012 “Gemeente Arnhem ontwikkelt getrapt nieuwe visie op Stadsblokken Meinerswijk

Opdrachtnemers LOOSvanVLIET, B+B

Drie scenario’s: Culturele Ruigte, Stadstuinen en Rijnpark

Van groen naar een pietsje rood

Raad kiest voor model pietsje rood, oftewel Rijnpark

Eind 2011 Gebiedsvisie” Lavooij

 

2009 Bevindingenrapportage Stadsblokken-Meinerswijk d.d. 21 juli 2009 Stel de belevingswaarde van het uiterwaardenlandschap centraal

Voeg activiteiten en programma van betekenis met icoonwaarde toe

Breng cultuurhistorie in beeld en maak deze toegankelijk

2010 Rijnboogplan 2010 heden

 

“Kleinstedelijk intiem

Verwant aan eerste wederopbouwplannen (arch. Van der Laan)

Eerste modellen voetbrug naar Stadsblokken, culturele functies

Kunstencluster nu weer noordzijde, geen voetbrug” (Lavooij)

2010 Woonboten in ASM haven moeten weg van Phanos 19 oktober 2010 dinsdag asm-haven Bewoners voor rechter gedaagd – Phanos: Alle boten weg (Gl)
2010 Kunstencluster op Stadsblokken

(Bouwman, 2010)

(Bouwman, 2010)
2010 De Gedeelde Stad

Casa, 2010

Stadsstrand

Aanlegsteigers

Arts and Design Centre

Visafslag

Central park Meinerswijk

Burgers Zoo

Stadsarena

Luxe restaurant

Watertaxi

2011 Gebiedsvisie Stadsblokken- Meinerswijk (Gemeente Arnhem, 2011a) Verbinden plassen, afvlakking van de oevers,

De oever (1) wordt circa 50 cm verhoogd (met zand) als compensatie van de aanzanding door de kadeverlegging van de noordkade.

Tussen de John Frostbrug en de insteek van de ASM-haven (2) wordt het profiel juist verruimd door puin, stortsteen en onderbegroeiing te verwijderen zodat de rivier hier bij hoogwater meer ruimte heeft

Het voorkeursalternatief gaat uit van het graven van een strang (3) met permanent water aan weerszijde van de John Frostbrug. De lengte van de strang is gerelateerd aan de aanwezigheid van bodemverontreiniging ten westen van de strang.

De zomerdijk (6) ter plaatse van de Plas van Bruil wordt verlaagd tot circa 10,50 m + NAP. Benedenstrooms van de plas van Bruil wordt een insteek gemaakt. (7) en de Sleuteldam wordt ter plaatse van de vroegere dijkdoorbraak hersteld (8).

Tussen de John Frostbrug en de insteek van de ASM-haven (2) wordt het profiel juist verruimd door puin, stortsteen en onderbegroeiing te verwijderen zodat de rivier hier bij hoogwater meer ruimte heeft

cultureel programma op Stadsblokken;

cultuurhistorisch programma verspreid in

het gebied;

recreatief programma vooral in de

noordelijkwestelijke zone.

Een kunstcomplex met architectonische waarde

van museale paviljoens, kunstenaarswerkplaatsen en een gastenverblijf in robuuste natuur met het Duitse Hombroich als referentie;

een manifestatieterrein;

Steenfabriek Elden

Een Rijntoren, een ranke toren met de geschiedenis van de rivier en een uitzicht over het Rijnpark zodat ook bij hoogwaters het park overzien kan worden;

de havens als opstappunt, met een historische werf, bijzondere schepen en een drijvende voorzieningen;

een dynamisch monument naast de John Frostbrug als baken voor vrijheid met

wisselende projecties over toekomst,

heden en verleden;

een Castellumkamer markering van de Limes door   bijvoorbeeld latijnse letters uit een Romeinse tekst; een IJsselliniekamer met de inundatiewerken en het verdediging systeem met kazematten; de schipbrug met Praets, café Meinerswijk en de Grift, in combinatie met het opstappunt; kamer de Heerlijkheid; een exclusief gasten verblijf / restaurant hotelaccommodatie als onderdeel van het kunstcomplexeen horecavoorziening aan de oeverstrandjes tussen de kribben;

graskamers aan de nieuwe strang voor informeel recreatief gebruik

een inundatiekamer voor kinderen

speelkamers

passantenhaven;

graskamers aan de strang in de groene rivier;

gecultiveerde tuinkamers

kamperen op niveau (enkele verhoogde kampeerplekken)

een accommodatie voor scouting

zeilen voor de jeugd

voorzieningen voor kanovaren

2011 Rapportage Atelier Rijnboog. Ideeën en reacties uit de stad over de Nieuwstraat en omgeving (Gemeente Arnhem, 2011b)

 

Verbindt noord en zuid met elkaar door op Meinerswijk een museum, schouwburg en

hotel met congresfunctie van hoogstaande architectuur neer te zetten en trek daarbij

wat het museum samen op met Kröller-Müller en noem het cultuureiland Arnhem

Zorg voor toegang tot Stadsblokken-

Meinerswijk, bijvoorbeeld door middel van

een pontje. Besteed zorg aan de bereikbaarheid

Hoogwatervrije hallen op Meinersijk het cultuureiland Arnhem ontwikkelen met een hoogwaardig architectonisch museum een schitterende schouwburg en een museumhotel omgeven door horeca en kunstbedrijfjes.

ASM haven aantrekkelijk voor bezoekers, voor watersport.

Maak er een restaurant

maak een watertaxi.

2012 Phanos Failliet
2012 Arnhems wilde achtertuin: ‘Europa’s grootste stadsuiterwaardenparken’
2012 Vergunning Aanvragen Javasto (behartigd de oude Phanos belangen)

Bron: http://www.milieudefensie.nl/lokaal/arnhem/nieuws/groenforum-dient-zienswijze-in-tegen-plannen-in-meinerswijk-stadsblokken

Rooien van vrijwel alle bomen en bosschages rondom de ASM-haven

Bouw viertal loodsen

Aanbrengen van terreinverharding nabij de steenfabriek Meinerswijk

Vervangende nieuwbouw van 2 onder 1 kapwoningen en het bouwen van twee vrijstaande woningen

maaien van kadastraal perceelnummer

2012
2013 Stadsstrand
2014
2015
2016